Projekts comenius


Go to content

Projekta nolikums

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas
Comenius apakšprogrammas
skolu daudzpusējās partnerības
Kaunatas
 vidusskolas projekts 
Your Europe - democratic shaping and sharing”
  Projekta nolikums
 
Projekts tiek realizēts saskaņā ar Līgumu Nr. 2012-1-DE3-COM06-27416-8 ar Valsts izglītības attīstības
aģentūru no 2012.gada 1.augusta līdz
  2014.gada 31.jūlijam.

Projekta mērķis: sadarbība starp partnervalstu skolām, lai apzinātos Eiropas sabiedrības multikulturālo aspektu, tās vienotās saknes un saites, vēsturisko attīstību un tendences, sekmējot skolēnu un viņu ģimeņu dažādo kultūru izpratni, kā arī realizējot inovatīvas aktivitātes skolās un sabiedrībā caur vēstures faktu pētīšanu un salīdzinot tos ar tagadni.
Projekta dalībnieki
: 10.-12.klašu skolēni

Projekta realizāciju nodrošina ar skolas direktora rīkojumu noteikta pedagogu darba grupa.

 

Projekta aktivitātes

 

 • CD: prezentāciju veidošana par skolu, to tuvējo apkārtni, sociālo un vēsturisko attīstību;

 • Partnerskolu projekta mājas lapas izveide;

 • Projekta avīze;

 • Cilvēktiesības;

 • Grieķu demokrātija un tās ietekme uz  demokrātiskiem procesiem mūsdienās;

 • Skolas likumi-aptaujas veidošana;

 • Skolēnu un skolotāju intervijas;

 • Valstu parlamentu apmeklējumi, parlamenta darbības simulācijas spēle;

 • Projekta logo izveides konkurss;

 • Skolotāju un skolēnu mobilitātes(braucieni) uz partnerskolām, informācijas apmaiņa.

 

Kritēriji dalībai projekta mobilitātēs(braucienos)-

(Ungārija, Grieķija, Igaunija, Bulgārija, Rumānija, Itālija, Vācija)

 • Aktīva iesaistīšanās projekta aktivitātēs skolā;

 • Materiālu gatavošana dalībai projekta sanāksmēs;

 • Gatavība sadarboties ar partnerskolu kolēģiem/skolēniem, tai skaitā, komunikācijas iemaņas angļu/vācu valodā’

 • Skolēniem-sekmība, iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, sabiedriskā aktivitāte, erudīcija.

 

 

Dalībnieku pienākumi projekta sanāksmes laikā

 

Aktīvi iesaistīties partneru piedāvātajā programmā;
Dalībniekiem ir jāapzinās, ka viņi prezentē savu skolu, novadu, valsti;

Pēc brauciena iesniegt skolas vadībai un projekta darba grupai saturisko un finansiālo atskaiti par piešķirto projekta līdzekļu izmantojumu.

 

 


Back to content | Back to main menu